Alle SterzAutoren von Anbeginn

NAME, Vorname A(utor) F(otograf) K(ünstler) M(usiker) Ü(bersetzer) Z(eichner) Heftnummer St(erz)Buch Nr. ,@, www


A - I

ABBREDERIS, Christoph Z 39,41,42,60,62,64,92,95 abbimageATaon.at

ABERER-GRASS, Eveline (Eveline Aberer) Z 81

ABLINGER, Peter A 88 ablingerATmur.at http://ablinger.mur.at

ABRANTES, Jose Mena A 71

ACH, Manfred A 82 postATm-ach.de www.m-ach.de

ADAM, Konrad Z 104 konradATkonradadam.at

ADELMANN, Roland A 81

ADLER, Otto Johannes A 36

ADOLPH, Monica AZ 35,37,38,100 monica.zenkeATgmx.de

AGUALUSA, Jose Eduardo A 71

AHRENS, Enno AZ 103,106 enno-ahrensATt-online.de

AIGNER, Eleonore A 4

AIGNER, Karl A 30

AIGNER , Walther A 99,101

ALBA, Sebastiao A 71

ALBERT, Hans A 26

ALEXANDER, Wolfgang (Ps.) A 111

ALFARE, Stephan A 81,100,101,107

ALLAND, Paul A 17

ALLTAG, Christian (Paul Alltag) Z 106,107 officeATpaulalltag.com www.palalltag.com

ALLTAG, Paul (Paul Scherübel, Christian Alltag) Z 106,107 officeATpaulalltag.com www.paulalltag.com

ALMEIDA, Germano A 71

ALT, Dirk A 109 DirkAltATgmx.de

ALTHAUS, Lisa Z 104,107 lisa.althausATaon.at www.lisa-althaus.net

ALTHEN, Susanne A 90

ALTMANN, Gerhard A 62 gerhard.altmannATbewag.at

ALTMANNINGER, Gerhard A 62

AMANN †, Jürg A 27,29,30,32,43,50,52,58,66,95,100,103

AMANSHAUSER, Martin A 78 martin.amanshauserATgmx.net www.amanshauser.at

AMBAUEN, M. R. AZ 58

AMERSTORFER, Michael A 84 amerstorferAThotmail.com franmixATamerstorfer.fsnet.co.uk

AMME, Achim A 109 mailATachim-amme.de www.achim-amme.de

AMMERN, Mark A 78 postATautorenverlag-matern.de

AMORT, Friederike A 88 friederike.amortATaon.at

AMSTLER, Franz W. AZ 64,84,109 franz-w.amstlerAT1012surfnet.at

AMTMANN, Siegfried K 109 siegfried.amtmannATgmx.at www.siegfried-amtmann.com

ANCIC, Marianne Z 20

ANDERS, Johanna A 106 johanna.andersATyahoo.de

ANDRASCHEK, Iris Z 42 iris.andraschekATgmx.net

ANDRITSCH, Markus F 81

ANDROSCH, Peter A 60 androschATservus.at

ANITA, Inge A 20

ANKOWITSCH, Christian Alto A 26 caATankowitsch.de www.ankowitsch.de

ANTONIUS, Claudia Z 81,95 bueroATzeichenfabrik.at

ARAMIS (eig. Peter Hans Sagmüller) Z 17

ARBEITHUBER, Martin Z 78

ARBES, Rotraud A 62

AREDE, Henrique Z 71

ARENZ, Michael A 78

ARLATI, Renato P. Z 78

ARLT, Judith A 103 jaATjuditharlt.de

ARTL, Inge M. A 28

ASCOTT, Roy A 48

ASEI, Florin-Marian Z 107

ASPÖCK, Ruth A 41,42,49,58,66,76,95 ruth.aspoeckATgmx.at

ASSMANN, Peter A 109 mailATpeter-assmann.info www.peter-assmann.info

ASVAZADURIAN, Ani Z 101

ATANASOV, Peter Z 78

ATINA, Inge A 18

ATSCHKO, Eva-Elisabeth A 11

AUBRUNNER, Rudolf A 90

AUER, Hubert J. A 29

AUER, Leopold A 64

AUER, Martin A 20,55 mailATmartinauer.net www.martinauer.net

AUER, Oswald K 102 oswald.auerATtele2.at

AUER, Paul A 107 paulauerATgmx.at schreibspuren.blogspot.com/

AUFFER, Ernot (Ps.) A 97

AUFGEWEKT, Julian Z 90

AUGEL, Moema Parente A 71

AUMAIER, Reinhold A 35,37,49

AURIGEMMA, D'Artagnan A 71

AUSTIN, Eva A 103,104 e.austinATgmx.at

AUTENGRUBER, Peter A 40

AUTREUIL, Georges (eig. Georg Schmid), A 58 georg.schmidATwanadoo.fr http://georgschmid.cjb.net

AUZINGER, Jörg F 75 joergATauzinger.net www.auzinger.net

AWADALLA, El A 103,106 elATawadalla.at www.awadalla.at

AYDOGDV, Fatih Z 27

B., Matthias AZ 19

B., Ona (eig. Susanne Berger) Z 22,24 ona-bATgmx.at www.ona-b.com

BACH, Dominik (Dominique B. Renard) A 83 dominik.bachATgmx.net

BACHEL, Nora K 81 nora.bachelATaon.at www.norabachel.at

BACHLER, Hildegund K 84,92 fettATchello.at

BACHMEIER, Johann Nepomuk A 106

BÄUMER, Angelica A 95,97 angelica.baeumerATchello.at

BÄTJER, Anette Z 20

BAIER, Christian A 97,99,101,104,106 chrbaierATgmx.net

BALAUN, Michael A 43

BALDAUF, Julia F 109 baldauf.juliaATgmx.at

BALINT, Andreas Z 89 infoATartmovement.at www.artmovement.at

BALZER, Sabine A 88 wortgetreuATwortgetreu.de www.wortgetreu.de

BANDURA, India A 88

BARAZON †, Heinz A 84,100

BARBEITOS, Arlindo A 71

BARDEL, Armin AFZ 83,84,97,99,104 mailATarminbardel.at www.arminbardel.at

BARNICK, Northild A 11

BARTSCHT, Ludmilla Z 109 infoATludmilla-bartscht.de www.ludmilla.bartscht.de

BARTUSSEK, Helmut A 109 helmutATbartussek.at www.bartussek.at

BARWASSER, Karl Heinz A 18,78 www.members.aol.com/storapress/cet.html

BARWINEK, Horst A 101

BASDERA, Franz Z 90,95,97,101 basderaATaon.at http://you.at/basdera/

BASTL, Friedrich Z 90,92,102 friedrich.bastlATuni-ak.ac.at

BATJIER, Annette Z 20

BAUER, Christoph A 76,81

BAUER, Elfriede K 104 elfriedebauerAThotmail.com

BAUER, Herbert AZ 16,21,106,107 infoATherbertbauer.at

BAUER, Jack ZF 90,109 jack.bauer71ATchello.at

BAUER, Josef F 109 officeATjosef-bauer.net www.josef-bauer.net

BAUER, Marianne Z 25

BAUMANN, Hans A 71

BAUMANN, Erich A 3

BAUMGART, Dieter J. A 101 baumgartATedition-salagou.de

BAUMGARTEN, Almut A 97,101 A.HU.BaumgartenATt-online.de

BAUMGARTNER, Andreas A 109 cit0105ATyahoo.de

BAUMGARTNER, Alexandra Z 89

BAUMGARTNER, Roman Z 41,47

BAUR, Joachim A 48,75 werkstattATmur.at

BAUR, Uwe A 20,58 uwe.baurATkfunigraz.ac.at

BAYER, Xaver A 109 xaverbayerAThotmail.com

BEAUVALE, Eva Z 14

BECKER, Jürgen A 35,100

BEER, Sonja A 76

BEI, Neda A 43 neda.beiATchello.at

BEICHL, Moritz A 104 moritz.beichlATlive.com

BEIL, Ulrich Johannes A 102 ubeilAThotmail.com

BENAGLIO, Michael A 107 esoinfoATlogo.at www.logo.at

BENETIK, Rudi Z 32

BENNING, HeImut A 82

BERGER †, Joe A 16,23,64

BERGER, Karli Z 14

BERGER, Markus A 101 markusbergerATentheogene.de www.markusberger.info

BERGER †, Maximilian AFZ 9,10,14,18,22,76,81,82,97,99,100,101,104

BERGER, Susanne (Ona B.) Z 22,24 ona-bATgmx.at www.ona-b.com

BERGMANN, Ulrich AZ 81,92,101,103,104,109 ulrich.bergmannATuni-bonn.de www.ulrichbergmann.de

BERGER, Wilhelm A 90

BERKENSTRÄTER, Bert A 22,24

BERNHOLDT, Elfriede A 18

BERTHA, Gerhard Anton Jonathan A 10

BESCHANER, Susanne A 78,84,92,104 Susanne.BeschanerATbmwa.gv.at

BEUREN, Daniela A 107 daniela.beurenATreflex.at

BETZ †, Georg A 20

BEYRER, Edith A 11

BEYRER, Mark Z 20

BHEND, Käthi Z 55,74

BIANCHET, Sandro Camillo F 16

BICKLE, Berry FZ 71

BIEDERMANN, Christa Z 103 biedermann-mixartATgmx.net

BIENEK, Wilfried A 19

BIER, Rolf K 90 rolfbierATweb.de

BILC, Alexandru Z 83

BINCK, Madeleine Z 16

BINDER, Ernst M. A 10,12,16,23,27,30,31,39,100 ernstbinderATgmx.at

BINDER, Frauke A 66

BINDER, Lucia A 55

BINDER, Thomas A 14

BIRBAUMER, Ulf A 43 ulf.birbaumerATunivie.ac.at

BIRKHOLZ, Jörn A 104,106,107 joernbirkholzATweb.de

BIRON, Georg A 17,76,78,84,99 georgbiron1ATchello.at www.biron.at

BISCHOF †, Walter Gort A 62

BISINGER †, Gerald A 39,40,45,47,62,66,78,81,100

BITTER, Claudia (Claudia Sykora-Bitter) A 83,89,107 sykora-bitterATtele2.at www.claudiabitter.at

BITTER, Sabine F 60

BITTERMANN, Karl Z 11,14

BITTNER, Thomas Z 101,106

BLANK, Michael Z 40,49,62 blankmichaelATeverymail.net www.flickr.com/photos/klingenschmiede/

BLASKOVICH, Marielies A 42

BLACKERT-GOSCH, Irma A 89a,90

BLÄTTNER, Martin Z 107 M.BlaettnerATweb.de

BLAZEJEWSKI, Zygmunt Z 16,25

BLECHER, Verena A 83,90 Verena.BlecherATt-online.de

BLOYER, Karl Z 34,42,42a,43,47,64,74

BLÜMEL, Michael Z 90 mbATmichael-bluemel.de www.michael-bluemel.de

BLÜMLINGER, Christa A 60

BODINGBAUER, Werner Z 13,15,17,19,42

BÖF (Reinhard Schneider, Edi Gärtlein) A 20

BÖLLINGER, Lorenz A 41

BÖNING, Joachim (Joac Bonin) Z 13,14,16,17,18,19,23,25,109 jjb.sekrATgmx.at

BÖNING, Renate A 16

BÖSCH, Werner Z 34,36,37,38

BOGATAJ, Janez A 31

BOHATSCH, Erwin Z 28,29,30,36,38

BOHN-FABRI, Luise (Kristiane Kondrat) A 39,41,47,49,100

BOHUSLAV, Alfred A 17

BOLIUS, Uwe A 19,23,24,26 uweATbolius.at uwe.boliusATblackbox.net www.uwe.bolius.at

BOLTERAUER, Alice (Alice Le Trionnaire-Bolterauer) A 81,82,84,92,97,102,104 boltATgewi.kfunigraz.ac.at h.bolterauerATutanet.at

BONIN, Joac (eig. Joachim Böning) Z 13,14,16,17,18,19,23,25,109 jjb.sekrATgmx.at

BONFIM, Aito A 71

BOREK, Helmut A 88 helborekATyahoo.de

BORMANN, Bollo (eig. Heinz Bormann) A 16

BORMANN, Heinz (Bollo Bormann) A 16 bolloboATbollobo.de www.bollobo.de

BORNEMAN , Ernest A 24

BOSSEL, Hartmut A 18,19

BOTZ, Gerhard A 30,40

BOULA, Christina K 109 christinaboulaATgmail.com www.christinaboula.com

BOURA, Ewa AK 92,97

BOURGERY †, J. M. Z 104

BOZICEVIC, Zeljko A 106 zeljkoATzornometrik.de http://mislissippi.com http://zornometrik.de

BRABEC, Bernd A 84 leukozytATgawab.com

BRACHARZ, Kurt A 33,36,38,47,50,58,62,66,100

BRAEG, Dieter A 66

BRAGANCA, Albertino A 71

BRANDL, Gerwalt A 35 gerwalt.brandlATaon.at

BRANDL, Herbert Z 2,8,9,10,26,31,33,38 hbATherbertbrandl.at www.herbertbrandl.at

BRANDS, Harald (eig. Harald Brandstetter) A 37,38,49

BRANDSTÄTTER, Markus A 89a,90

BRANDSTETTER, Harald (Harald Brands) A 37,38,49

BRANDSTIFTER Z 109 brandATbrand-stiftung.net www.brand-stiftung.net

BRANDT, David F 66

BRANDT, Susanne A 109 briefeATbrandt-susanne.de

BRANDTNER, Angela Z 42

BRAUN, Martina (Martina Mara Braun) AZ 30,33,49,52,64,83,102,103 atelier.am.spittelbergATaon.at

BRAUN, Otto Rudolf A 13,19,23

BRAUNER, Ruth Z 78

BREIDENBACH, Brigitte A 83 bri.breiATgmx.de http://www.brigitte-breidenbach.de

BREIDENBACH, Heinrich A 23

BREIER, Marlies Z 8,9,10,11,12,13,14,18,21,26,27,66

BREIER, Elisabeth Z 21

BREISACH, Emil A 85

BREMER, Uwe Z 28,29

BRETTSCHUH †, Cara A 11

BRETTSCHUH, Gerald AZ 4-15,17-20,22-34,37-43,47,49,50,52,54,55,58,62,65,74,80, 80b,StB 82,StB 84,StB 86,91,97,100,107

BRETTSCHUH-MUSTER, Christiane (Christiane Muster) Z 12-17,21,23,32,38 c.brettschuhATaon.at cmbATumraumimraum.at

BRETTSCHUH, Paul A 107,109 p.brettschuhATgmx.net www.lightglass.net

BREUSS, Margit A 97,99 margit.breussATaon.at

BREZOVSKY, Peter (Peter Tomaso) A 22,23,24

BRUCKNER, Christian A 89a,90

BRUCKNER, Johann Anton Z 13

BRUNNER, Adi Z 102,104

BRUNNER, Helwig A 91,92,95,97,99 brunnerAToekoteam.at oekoteamATsime.com http://www.oekoteam.at

BRUNNER, Ingrid Christa A 97

BRUNNER-SZABO †, Eva F 104

BRUNEDER, Stefan Z 78

BRUS, Günter AZ 88

BRÖKER, Frank A 81,82 frank.broekerATgmx.de pichelsteinATfreenet .de www.st-groessenwahn.de

BRÜCK, Madeleine (Egonia von Dannen) A 20

BUCHER, Günther (LeBouchét) Z 83

BUCHLEITNER, Margit A 89a,90

BUCHNER †, Hans F 95

BUCHNER, Wolfgang A 13,95

BUCHRIESER, Franz A 16,43

BUDIN, Günter A 60

BÜLLES, Uwe F 109 bkgrafikdesignAT01019freenet.de www.uwebuelles-photography.de

BÜNKER, Bernhard C. A 34

BULLA, Hans Georg A 35,42,50,64,89,90,92,100,101,102 HG.BullaATt-online.de

BURGHOLZER, Michael A 104 m.burgholzerATaon.at

BURNICKI, Ralf A 103 edblackboxATyahoo.de

BURRELL, Michael A 38

BUSSMANN, Rudolf A 104 rudolf.bussmannATsunrise.ch

BYDLINSKI, Georg A 29,40 g.bydlinskiATkabsi.at

CALANDRA, Ivoir (Ps.) K 107

CALISE, Emanuel Z 107

CANAVAL, Hubert A 109 canavalATmdw.ac.at

CANDUSSI, Hermann F 48

CAN'T MAR CORONA (eig. Markus Stieber) Z 36,38-41,47,49,52,55,58-60,61a, 62,64,66,68,78,80c,81,82a,82b,83,84,85b,95,97,99,102

CANTOR, Sarah A 55

CAPOR, H. H. F 84,102 hhcaporATyahoo.de

CARER, Peter Z 24

CAROLINE, Z 15

CARVALHO, Ruy Duarte A 71

CASSAMO, Suleiman A 71

CEBUL, Karl F 48 karl.cebulATaon.at

CERNY-WOLF Christian Emil Z 103,104,107 cerny-wolfATchelllo.at http://christiancernywolf.blogworld.at

CHANTON, Jacqueline Z 109 jacqueline.chantonATaon.at www.chanton.at

CHICHORRO, Z 71

CHIZIANE, Paulina A 71

CHOBOT, Manfred A 20,22,26,27,34,39,45,52,55,78,83,89,90,92,100,101,103 mchobot2001ATyahoo.de www.wienerzeitung.at/podium/podium.htm www.chobot.at

CHOVANEC, Elisabeth Z 103,107 elisabeth.chovanecATchello.at http://echovanec.jimdo.com

CHRISTIAN, Anton Z 62,64 studioATantonchristian.com www.antonchristian.com

CHRISTIAN, Gert (G. C. Leibnitz) AZ 17

CHRISTOF, Elisabeth Z 107 elisabeth_christofAThotmail.com www.klagenfurter-gruppe.at

CHRISTOF, Karin Z 81,83,88

COLLINI, Margot Z 78,83,101

COMMENDA, Kirsten A 95 infoATinspirio.at www.inspirio.at

CONEN †, Dieter A 22,23

COUTO, Mia A 71

CRAUSS. A 109 craussATcrauss.com www.crauss.de

CRAVEIRINHA jr., Jose Z 71

CRAVERINHA †, Jose Cauto A 71,100

CROCE, Helmut Z 6,13 officeATcroce-klug.at

CUNDERLIKOVA, Mariana AZ 59,60,62

CWIENK, Dieter A 18

CZAGAN, Friedrich St. A 27,62,62

CZIPIN, Jana A. A 101

©UN'T (eig. Markus Stieber) Z 36,38-41,47,49,52,55,58-60,62,64,66,68,78,81,83,84,88,89,89a,89b,90,91,92,95,97,99,102

©petra (eig. Petra Paul, vorm. Petra Springer) F 78 neue-weltATchello.at

D., Lisa (eig. Lisa Prantner) Z 33

D. A. F. (Gabi Delgado, Robert Görl) A 17

DAMPFHOFER, Franz Z 31,38,39,41,55,55,60,38

DANGL, Christine Z 97,102 kikischwedenATyahoo.de

DANZINGER, Rainer A 12,15,17,19,20,23,26,28,30,34,36,38,41,43,47,66,104,109,111 mailATrainerdanzinger.at www.rainerdanzinger.at

DARER, Harald A 104 haraldATder-darer.net www.der-darer.net

DASKALOS, Maria Alexandre A 71

DASKALOS, Socrates Z 71

DAQUE Z 102 daqueinfoATdaque.eu www.daque.eu

DE BRIES, Katharina A 16

DE COLLE, Herbert Z 89

DE FRANCO, Alfredo K 97

DE GRANCY, Christine AF 89 christine.degrancyATchello.at

DE MELO, Joao A 71

DEAN, Martin R. A 58

DECKER, Jan A 102,103 jd.2000ATt-online.de www.decker-jan.de

DEGN, Helmut Christof Z 32,41,62,41

DEGRANDIS, José A 97

DEIX, Manfred Z 23

DELACHER, Hermann A 11,21,22,24

DELGADO, Gabi (D. A. F.) A 17

DEMMER, Erich A 24

DENK, Emi R. (Emi Denk, Emi Rendl, Emi Rendl-Denk, Emi R. Denk) Z 10,11,17,20,26,33, 38,42,43,49,55,60,62,69,70,74,81,88,94(Red.),95,97,99,100,102,103,107 emi.r.denkATaon.at

DEPPERT, Fritz A 81,103 gafri3235ATaol.com

DETELA, Lev A 6 detela.logATaon.at

DEUTSCH, Ernst A 26

DEUTSCH, Oliver Z 99 o.deutschATgmx.at

DIAZ VALDIVIA, Aurora Maria A 111

DICK, Inge A 18

DICKENBERGER, Udo A 95 udo.dickenbergerAThessen-mail.de

DIESSNER, Michael Z 66

DIETERICH, Babette A 92 babette.dieterichATweb.de

DIMITRIOU †, Sokratis A 65,100

DOBROWSKY, Wolfgang AZ 8,16,85,86 officeATccw.st

DÖTTLINGER, Maria F 103 maria_dATgmx.at

DÓCZI, Virág Z 107 viragdoczyATgmail.com www.viragdoczi.hu

DOMS, Sophia A 92 barockleserAThotmail.com

DONUS, Bruno A 25

DOPPELHOFER, Franz Z 31

DORNER, Bernhard Z 69

DORNHEIM, Jutta A 101 juttadornheimATt-online.de

DORNHOFF, Constanze Ch. A 81

DOS SANTOS, Paulo F 71

DOUSCHAN, Wolfgang A 95 kdouschanATgmx.net

DRAGOSITS, Martin A 97,99 martin.dragositsATchello.at www.lyrikzone.at

DRAGUTESCU, Eugen Z 23

DRAHDIWABERL (u. a. Stefan Weber) AZ 17

DRECHSLER, Werner Maria A 29,42,42

DRESCHER, Bettina Z 37

DRESSL, Helga Ü 71

DRESSLER †, Peter F 25

DREWS, Michael A 18

DREZGA, Anna A 107 a.mirkovicAThotmail.com

DROSCHKE, Martin A 78

DRUCK, Matthias A 89a,90

DUARTE, Vera A 71

DUDEK, Vincenti Z 23,24

DÜRR, Markus F 36

DUNDLER, Ingrid A 101 r_enderATgmx.at

DUVANEL †, Adelheid A 38,41,100

DWORAK, Anna Z 101 adworkATgmx.at

DWORAK, Ewald A 8,15

DWORAK, Peter Z 18,21,24,28,31,95,101

EBERHARD, lgor A 78 igorATmoloko-plus.de www.tattoo-guide-international.com/ http://myspace.com/fingofrost

EBNER, Klaus A 25,99,106 klaus_ebnerATkabelplus.at http://klausebner.eu

EBNER, Joris (eig. Ingram Hartinger) A 30,34,40,45 ihartingATlkh-klu.at

ECEVIT, Bülent A 15

ECKER †, Dieter AFZ 5

ECKER, Marita A 15

ECKERT, Walter Z 30

EDELSBACHER, Friedrich A 24

EDLINGER, Klaus A 27 klaus.edlingerATaon.at

EDLINGER, Kurt F 75

EDLMANN, Manfred A 14

EGGER, Eva A 25

EICHBERG, Henning A 66,102 heichbergAThealth.sdu.dk www1.sdu.dk/health/iob/ansatte/henningeichberg.html

EICHBERGER, Günter A 10,20

EICHENBERGER, Res Z 16

EICHHORN, Benjamin Z 102 benjamin.eichhornAThotmail.com

EIDENHAMMER, Andrea F 101 andreaATpepescoda.com www.pepescoda.com

EGGERTH, Heinrich A 103

EINZINGER, Erwin A 34,35,36,40,45,52,81,100

EISENBACH-STANGL, Irmgard A 41

EISENDLE, Edwin A 17

EISENDLE †, Helmut A 78,90,100

EISENHUT, Günter AF 109 officeATgalerie-remixx.at www.galerie-remixx.at

EISENHUT, Manu F 104 manu1412Atgmail.com

EISENMANN, Therese Z 109 fotoATpixeline.at http://therese-eisenmann.com

ELFEN, Fria Z 106,107,109 fria.elfenATaon.at

ELIAS †, Norbert A 18cit.,19,100

ELIS-SPERL, Ingeborg A 15,19

EMIG, Josef Z 17

EMIG, Sonja Z 36

ENAYAT, Uwe AF 78

ENGEL, Sabine (noel) Z 106 noel66ATt-online.de

ENGELBERT, Eva Z 101 evaengelbertATgmail.com

ENGELHARDt, Elke A 106 elkeengelhardt05ATgmail.com

ENGELKEN, Christian A 104 ceeh2002ATweb.de

ENGELMAYER, Elfriede Ü 71 rcdsATyahoo.de

ENGGASSNER, Christian A 82,83,88,89,90,92,95,100,101,103,106,107,109 christian.enggassnerAToesta.gv.at

ENGL, llse Z 18

ENZINGER, Gertraud K 103 g.enzingerATgmx.net

ERB, Elke A 95,100 Elke.ErbATt-online.de

ERB, Ute (Ute Schürrer) A 62

ERJAUTZ, Stephanie K 106

ERSTE ALLGEMEINE VERUNSICHERUNG (u. a. Thomas Spitzer) Z 13

ERTL, Harry AFZ 35,55

ERWARTH, Klaus Z 10

ESSL, Bruno A 60

ESTERL, Martin Z 74

ESTHERSOPHIE (eig. Sarah Käsmayr) Z 106 kreativeschaosATwolke7.net

ETARERI, Elisabeth Selma K 103 selma.etareriATaon.at www.selma-keramik.at

EWERS, Hans-Heino A 74

EYLER, Ismail K 104 ismail.eylerATgmail.com

FABIAN †, Gottfried Z 13,15,16,18,19

FÄRBER, Birgit Ü 91

FAES †, Edda A 55

FALK †, Gunter A 4,12,14,15,18,19,20,27,39,40,81,100

FALLNBÜGL, Kurt A 34

FANTOMAS (Ps.), A 36

FANZOY, Ulrike Z 43,62,64,66,74,78

FARTHOFER, Andrea A 104 andreafATfacettenreich.at www.facettenreich.at

FASCHINGBAUER, Siegfried Z 12 mailATsigi-faschingbauer.at www.sigi-faschingbauer.at

FASCHINGER, Lilian A 29

FAUST, Ulrike Marie A 18,27

FEICHTINGER, Christian A 78

FELBER, Walter Z 107,109 graz1Atmbe.at

FELGEL-FARNHOLZ †, Gerd Z 14

FELICIANO-KIDA, Antonio Z 71

FELNHOFER, Anna A 107,109 anna.felnhoferATyahoo.de

FELSENREICH, Astrid A 11

FENDEL, Heike-Melba A 38

FERK, Janko A 12,18,83,102,103 janko.ferkATutanet.at janko.ferkATrecht.at

FESSER, Gundi Z 24

FESSLER, Friedl FZ 33,66

FEUSTHUBER, Birgit (Birgit Müller-Wieland) A 24,27

FIALA, Erwin A 14,50,64,66,76,99,100,101,109 erwin.fialaATuni-graz.at

FIAN, Antonio A 95

FIASCO, Madeleine AZ 17

FIEDLER, Johannes A 29

FIGL, Andrea A 81

FILLIOU, Robert F 48

FINA, Rosa A 89a,90

FINDER, Wolfgang A 10

FINDIG, Andreas A 103 a.findigATchello.at

FINK, Beba F 83,103 bebafinkATgmail.com www.bebafink.at

FINK, Tone Z 20,24,26,29,34,39,40 atelierATtonefink.at www.tonefink.at

FISCHBACH, Alois Z 23

FISCHER, Dagmar A 104 dagmar.fischerATchello.at

FISCHER, Judith A 47 jfviolaATyahoo.com

FISCHER, Magda AZ 33

FISCHER, Michael W. A 41

FITZMAURICE, Gabriel A 28

FLECK, Christian A 15,18,23,30,33,39,40,47,52,84 christian.fleckATuni-graz.at

www.uni-graz.at/~fleck/

FLECK, Lola A 23

FLECKER, Kurt A 111 kurt.fleckerATgmx.at www.gkp.steiermark.at

FLEISCHER, Ludwig Roman A 76 sisyphusATutanet.at

FLEISCHHACKER, Michael A 83 officeATmichaelfleischhacker.at

FLOIS, Angela AZ 107,109 angelafloisATtele2.at

FLEISCH, Kurt (Ps.) A 109 www.bananenfisch.net

FLEISCHMANN, Doris A 104 DorisFleischmannATgmx.net schreibspuren.blogspot.com/

FLUSSER †, Vilem A 48,100

FONATSCH, Christa A 28

FONTAINENOIRE, Auguste A 106

FONYAD-JOO, Gabor AF 106

FORSTER, Marion Vera A 104 m.vera.forsterATwavenet.at

FORSTNERIC, France A 6

FRANK, Erna Z 39,41 erna.frankATartvienna.at

FRANKE, Herbert W. A 34,81 frankeATzi.biologie.uni-muenchen.de www.zi.biologie.uni-muenchen.de/~franke

FRANKFURTER †, Bernhard A 30,36

FRANZ, Kurt A 5,7,8,9,10,15,19,20,27,100 kurt.franzATverlagfranz.com

FRANZOBEL A 88 franzobelATutanet.at

FREGE, Ludwig A 31,33,35,38,43,50

FREI, Frederike A 89,95,103,107 FreiFrederikeATaol.com www.frederikefrei.de

FREIBERGER, Andrea Z 83,101 andrea.freibergerATaon.at www.andreafreiberger.at

FREITAG, Günther A 78,84,89,95,101,103 g.freitagATtmo.at

FRESACHER, Gerhard Z 99 gerhardfresacherAThotmail.com

FREUIS, Catharina Z 101 mailATcatharinafreuis.com www.catharinafreuis.com

FRICKE, Friedrich A 24

FRIE, Maike A 106 frieATskriving.de www.skriving.de

FRIED †, Erich A 39,104(zit.)

FRIEDRICH, Peter A 102 Friedrich_StengelATweb.de

FRISCHENSCHLAGER, Oskar A 27

FRISCHMUTH, Barbara A 24,74,100 b.frischmuthATaon.at

FRITSCH, Sascha A 89a,90

FRITSCHI, Werner A 18,19,20 fritschiATtic.ch

FRITZ, Daniela F 102 dani.fritzATaol.at

FRITZ, Erwin A 6

FRITZ, Herms AKZ 13,18,19,27,28,31,32,37,38,40,44,45,86,89,92,100

FRITZ, Martin AF 97

FRITZ, Walter Helmut A 43

FRITZ, Wolfgang A 66 WFritzATgmx.at

FRIZ, Waltraud A 40,41,45,52,60,84

FROHNER †, Adolf Z 11,17,21,25,43,64,66,88,89,101

FROMMEL, Monika A 41,42

FROSCH, Friedrich Ü 71

FROUDARAKIS, Manuela Z 66

FRUHMANN, Hugo (hrsgg. v. Alfred Valta) A 62

FRÜHWIRT, Bernhard Z 59

FUCHS, Anita Z 60

FUCHS †, Anton A 10,12,17,22,29,31,60,64,100

FUCHS, Gerhard A 21

FUCHS, Hans A 9

FÜRLINGER, Gudrun Z 81,83,84

FÜRPASS, Anna Z 97 fuerpass_anAThotmail.com www.kunstarbeit.at

FÜRPASS, Hans-Jörg Z 102 hjfueATgmx.at

FÜRPASS, Josef Z 34,37,41,42,60,62,64,66,74,83,85c,90,92,95,97,99,101,106 fuerpassATutanet.at http://web.utanet.at/furpasjo

FÜRPASS, Rosa Z 106 rosa.m.fueATgmail.com http://rosafuerpass.tumblr.com

FUGGER, Brigitte A 83,89 britta.fuggerATtelfs.com

FULDE, Torsten Lars A 103 T.L.FATt-online.de

FUNKE, Falk Andreas A 92 falkaATwtal.de

FUNKEN, Ilana A 102 saraheffATaol.com

GAD, Martin A 32

GAD, Max (eig. Mathias Grilj) A 14,38,41,43,45,46,47,50,55,88,97,100 griljATgmx.at

GÄRTLEIN, Edi (BÖF) A 20

GAIER, Ingrid Z 78 gaierATgmx.at

GALLER, Siegi A 10

GALLION, Nils A 97 nils.gallionATgmx.de

GAMAUF, Susanne FZ 42

GANNA, Paolo Z 23

GARBER, Johann Z 23

GASCHLER, Josef AZ 13,21

GAUBE, Josef A 31

GAULHOFER, Kurt A 10,12

GAUSS, Brigitte K 84,90,104,107 b.gaussATaon.at www.moneyart.at

GAWINSKI, Jonas A 107 jonas.gawinskiATwilhelm-gym.net

GEDUHN, Thomas A 106 Thomas.GeduhnATnetcologne.de www.inklusionsentwickler.de

GEGNER, Thomas A 97

GEISSLER, Karlheinz A. A 38,48 karlheinz.geisslerATunibw-muenchen.de

GEPP, Gerhard Z 92,104 g.geppAThotmail.com

GERETSEGGER, Sophie A 82

GERLACH, Rita A 16

GERSDORF, Silke A 102 silke.gersdorfATweb.de

GESAR, Martin (eig. Mathias Grilj) A 34 griljATgmx.at

GFADER, Harald Z 49

GFRERER, ED Z 106

GHEDINA, Minu A 49,101,102 mghedinaATaol.com www.ghedina.de

GIEGERL, Hans Z 19

GIGACHER, Hans A 10,33

GIGLER, Peter A 89a,90

GIRTLER, Roland A 21,23,33,83,88 roland.girtlerATunivie.ac.at

GLANZ, Andreas A 101 silverudATarcor.de

GLASER, Hannes Z 24

GLASER, Hans Z 22,26,27,33

GLATZ, Thomas A 78,83,89 blilpzulpAThotmail.com

GLAUKOS, Tolya A 97 tolya_glaukosATyahoo.de www.tolya-glaukos.de www.mergingfaces.com

GLAVITZA, Erich A 25,26,27,30,100,101 eglavitzaATa1.net http://www.glavitza.at

GLÜCK, Anselm AZ 41,97

GLÜCKSTEIN, Elisabeth (eig. Elisabeth Eigner) A 42

GMOSER, Klaus Z 26 klaus.gmoserAThotmail.com

GODTHART, Sarah Z 37,38,41,64,66,89,92,99,104 sarah.godthartATgmx.at www.sarah-godthart.com

GÖBEL, Sascha A 17

GÖDTEL, Reiner A 14

GÖHRING, Othmar A 14

GÖRL, Robert (D. A. F.) A 17

GÖRLACH, Axel A 107 www.literaturport.de/Axel.Goerlach

GÖSCHL, Klaus AZ 21

GÖSSLER, Wolf Z 11,21,99

GÖTLINGER, Walter ZF 41,89

GÖTSCHL, Johann A 75 johann.goetschlATuni-graz.at

GÖTTLICHER, Erhard AZ 16,17

GOLD, Helmut A 21,100 helmutgoldAThotmail.com

GOLDBLAT, Karl Iro A 97 kgoldblatAThotmail.com

GOLDSCHMIDT †, Hermann Levin A 60,66

GOLGER, Gisela A 88

GOLISCH, Stefanie A 99,100,101 s.golischATgmail.com

GOMBE, Jorge Z 71

GONNER, Bernd A 107 bernd.gonnerATt-online.de

GORIUP, Martin A 25

GORNIKIEWICZ, Maria AF 106,107,109 mago-publizistATaon.at

GORT, Lis Z 106,107

GOTTWALD, Pego F 24 gottwaldAToneye.at

GOUX, Claudine Z 88

GRABER, Hermann K 109

GRABNER, Klaus Z 12,13,14

GRAF, Franz (Graf – Kowanz) Z 28,31,36

GRAF, Harald (Hari Graf) Z 11,20

GRAF, Reinhard AZ 19

GRAF, Sabine Z 107 grafsabiATgmx.de

GRAGER, Hedi A 110 officeAThedigrager.com www.hedigrager.com

GRAMSL, Jörg A 13

GRASELLI, Alfred Z 66

GRASSL, Gerald A 18

GRASSL, Hans A 15,20,22,100

GRATZE, Andreas Z 90,92 ideenfabrikATa-h-g.at www.a-h-g.at

GRATZER †, Robert A 14,88

GRAUENFRUPPE A 107 infoATgrauenfruppe www.grauenfruppe.at

GRAZER FRAUENHAUS, A 19

GRELLER, Christl A 88,92,103 grellerATaon.at www.lews.uhi.ac.uk/wolfgang/dgrellerhome.htm http://www.greller.at

GREWE, Thorsten Z 104,107 thigerATarcor.de

GRILJ, Mathias (Max Gad, Matjaz Grilj, Martha Grimm, Gert Müller, Martin Gesar, Geza Mergusser) A 14,33,34,38,41,42,43,45,46,47,50, 55,60,66,88,97,100 griljATgmx.at

GRILL, Wolfgang A 88

GRILL-STORCK, Evelyn (Evelyn Grill) A 29,52,58,66,78,89 evelyn.grill-storckATliwest.at

GRIMM, Martha (eig. Mathias Grilj) A 42 griljATgmx.at

GRISEL, Bernhard Z 17

GRISSEMANN, Otmar Z 84

GROSS, Eugen AZ 102 eugen.grossATchello.at

GROSS, Kim F 102 kimgrossATgmx.at

GROSS †, Siegfried Z 47,88,95,101,103,104

GROSSEGGER, Gertrude M. A 95 gertrude.grosseggerATutanet.at

GROSSMANN, Ulf A 106 goldhaseATt-online.de

GRUBER, Andreas AZ 20

GRUBER, Krups AZ 95 krups.gruberATgmx.at

GRUBER, Marianne A 47 officeATogl.at www.autor.net/gruber

GRUBER, Reinhard A 13

GRUBER, Wolfgang A 13

GRUMBACH-PALME, Clarisse F 17

GRUNDMANN, Heidi A 75 hgrundmannATthing.at http://kunstradio.at

GRUNTZ, George A 37

GRUWE, Renegald A 107 infoATgruwe.com www.gruwe.com

GRZIMEK, Sabine Z 38

GRÄFF, Matthias-Laurenz Z 95

GRÜNDLER, Josef A 48,75 josef.gruendlerATfh-joanneum.at

GRÜNLING, Karl Z 99 kgATalgo.mur.at

GRÜNZWEIG, Werner A 37,43

GRÜSSL, Stefanie (Beate Wechtitsch, Stefanie Pongratz, Stefanie Del Ray) AZ 3,11,84 galerieATstefanie-kunst.at http://www.stefanie-kunst.at

GSCHIEL, Elisabeth Z 109 studioATelisabethgschiel.com www.elisabethgschiel.com

GSTEU, Ada Z 13,31,39,42

GSTEU, Corona Z 103 corona.ziel2wienATgmail.com www.corona.ziel2wien.at/

GSTÄTTNER, Egyd A 42,60,84

GUENAT, Laurent Z 107 infoATlaurentguenat.net www.laurentguenat.net

GUGG, Michael Z 60

GUGGENHEIMER, Jacob S. A 89a,90

GUPER, Herbert Z 13

GYALAI, Stefan (István Gyalai) Z 95,97 stefan.gyalaiATchello.at

GYNES, Ewald AZ 83,89 infoATewald-gynes.at www.ewald-gynes.at

GYPSER, Lieselotte (Lieselotte Gypser-Körbitz, Lena Kronstatt) A 14,26,100

GYRCIZKA, Evelyn Z 97,101,104

GYUKICS, Gabor G. A 103 gyukicsATgmail.com

GYURKO, Stefan AZ 27,29,30,38,42,47,64 stefan.gyurkoATchello.at

HAACK, Friedrich W. A 41

HAAS, Christos Z 104 christoshaasATgmail.com

HAAS, Kurt Josef Z 66,88

HAAS, Waltraud A 41

HABERL, Barbara A 55

HABERZ, Michael AF 37

HACKER †, Friedrich A 18,19

HACKER, Karl Friedrich Z 83,104

HACKERMÜLLER, Rotraut A 16

HADRABA, Regina Z 41 hadrabaATaon.at

HADWIGER, Heinz Helmut A 83 Haha8ATaon.at

HAEMMERLE, Susa A 24,27 (eig. Susanne Hämmerle) susaATutanet.at

HAFNER, Bernhard A 109 hafner.architekturATinode.at www.austria-architects.com/hafner

HÄMMERLE, Elmar Z 22,24

HÄMMERLE, Susanne (Susa Haemmerle) A 24,27 susaATutanet.at

HÄRDTER, Caroline A 78

HÄRTL, Norbert Z 14,16,27

HAFFNER, Sarah AZ 18,66,89 sarah-haffnerATt-online.de

HAFNER, Erwin Z 81,83,84,95

HAFNER, Fritz A 64

HAGENAH, Peter A 13

HAGER, Philipp A 106 philipp_hagerATgmx.at

HAGYO, Romana Z 59

HAHN, Friedrich A 34 hahn.friedrichATchello.at

HAHN, Margit A 64 die.HahnATtele2.at

HAIDEGGER †, Christina-Maria (Meta Merz) A 42,45,100

HAIDEGGER, Christine A 11,38,58,76,95 gav.sagATliteraturhaus-salzburg.at

HAIDEGGER, Eberhard A 55,74

HAINDL, Dominik A 9

HALASZ, Christoph F 75

HALBRITTER, Monika (Muse) K 49,52,58,60,64,66,81,84,88,89,95,97

HALE, Jonas W. A 32

HALLER, Hans A 90,92

HALLUCINATION COMPANY AF 17

HAMANN, Rene A 101 rehamannATfreenet.de

HAMBERGER, Doris A 23

HAMBURGER, Michael A 35

HAMETER, Wolfgang A 88 wolfgang.hameterATunivie.ac.at

HAMPEL, Gunter A 37

HANDL, Ernst Z 16

HANF-DRESSLER, Martin Z 69

HANNAK, Karin F 92,99,102 hannakATcapilloart.at www.capilloart.at

HANS, Dieter A 82 Dieter.HansATt-online.de

HARAND, Fritz F 34

HARMTODT, Gabriela AZ 99 g.harmtodtATaon.at

HARSIBER, Heidi K 95

HARTINGER, Ingram (Joris Ebner) A 30,34,40

HARTBERGER, Sven A 88 s.hartbergerATklangforum.at

HARTL, Klaus-Dieter Z 107 cdhartlATaon.at

HARTMANN, Traude Z 21

HASEWEND, Gunter (Anton M. H.) A 15

HASLEHNER, Elfriede A 23 elfriede.haslehnerATgmx.at

HASSLER, Peter F 91

HATMANSTORFER, Bernhard A 81,89,95,97,100 bernhard.hatmanstorferATjku.at

HAUBERGER, Doris A 24

HAUPT, Sabine A 107,109 sabine.hauptATunifr.ch www.unifr.ch

HAUPTFELD, Georg A 30 mediendesignATaon.at www.mediendesign.co.at

HAUSEGGER, Alfred A 91 gfATjaw.or.at www.jaw.or.at

HAUSEMER, Georges A 8,15,16,17,18,24,25,40,47,49,66,76,88,90,92,100,102,107 hausemerATpt.lu www.georgeshausemer.com www.capybarabooks.com

HAUSER, Johann Z 23

HAUSER, Peter A 90

HAUSJELL, Fritz A 22,24,101 fritz.hausjellATunivie.ac.at

HAUSMANN, Adi Z 91

HAUSNER, Franz F 18

HAVLIK, Thomas A 107 Tom.HavlikATgmx.at

HAYSEN †, Karl Hans A 14,85

HEBEISEN, Gertraud (Gertraud Schwaninger-Kramer) A 23

HEBNAR, Andreas A 13

HEEPMANN, Hartmut A 22,104

HEER, Joseph Z 33,36,38,41

HEIDE, Heidi A 14,17,19,20,22,27

HEIDELBACH, Nikolaus AZ 74

HEIDINGER, Hertha A 12,13,18,21,22

HEINISCH-GLÜCK, Andrea A 82,89

HEINRICH, Franz Josef A 78

HEINTZE, Beatrix A 71

HEINZE DE LORENZO, Ursula A 78

HEISABERG, H. A 49

HELKE, Barbara F 48

HENDRICH, Hermann J. A 81,97 Hermann.HendrichATtele2.at www.hermannjhendrich.at

HENDRICH †, Lotte F 34

HENGL, Wilhelm A 107 wilhelm.henglATaon.at

HENGSTLER, Wilhelm (Billy Pirker, Willi Hengstler) A 14,16,18,23,33,36,75,89,90,97,100 hengstlerATlamettavision.com

HENISCH, Peter A 20,21,27,29,30,34,40,45,62,100 eva.schobelATaon.at

HENNEMANN, Susanne A 28

HERBECK †, Ernst A 23,100

HERBST, Paul A 10

HERBST †, Werner A 90,95

HERGOUTH †, Alois A 8,9,10,12,14,15,16,18,21,26,29,35,100

HERMANN, Wolfgang A 42,60,62,95,100,102 hermann.wolfgangATvol.at http.//: www.wolfganghermann.at

HERPER, Karl Heinz A 15

HERRMANN, Carmen A 102,103 carmen-herrmannAThotmail.de

HERRMANN, Volker A 81,82

HERZENBERGER, Elisabeth A 89a,90

HERZOG, Gazi (Gunther Herzog) Z 13

HERZOG, Gundi (jetzt Gundi Holm) A 11 holmATaon.at

HEUERMANN, Lore Z 91,103 atelierATloreheuermann.at

HEYDEN, Freda Z 20,23,62 Freda.HeydenATgmx.de www.fredaheyden.de

HIEL, Christian Z 103 christian.hielATkeydreams.at

HIEL, Ingeborg A 24 ingeborg.hielATinode.at

HIERDEIS, Irmgard A 81,99,101,103,106,107 tamaratascoAThotmail.com

HIERONIMUS, Marc A 102,103 hieronimus.mATt-online.de www.marc-hieronimus.de

HILBIG, Hans-Jürgen A 101 Hans-Juergen.HATgmx.de

HILSBERG, Alfred A 17

HILLEBRAND, Manuela Z 102

HILLEN, Michael A 104 m.hillenATish.de

HIRTNER, Klaus A 52,60

HLADICZ, Mario A 107 mariokarl.hladiczAThotmail.com

HLADKY, Jaroslav M. Z 103 jhATnew-media.at

HOCHGERNER, Josef A 40

HOCHWARTER, Rudolf A 9,15,23

HÖDL, Elisabeth A 104,109 elisabeth-hoedlATuni-graz.at www.ubifacts.org

HOEDT, Ralf Z 59

HÖFLER, Günther A. A 17,20,22 guenther.hoeflerATkfunigraz.ac.at

HÖHN, Kevin A 109 kev.hoehnATgooglemail.com

HÖLLER, Hannes F 23

HÖLLHUMER, Christa A 75

HÖLLMÜLLER, Hubert A 15

HÖLLRIGL, Sigrun A 102 sigrun.hoellriglATgmail.com infoATpoetry.or.at

HOERSTER, Norbert A 41

HOFBAUER, Martin AZ 97 m.hofbauerATtaska.at

HOFER, Luise Z 89 luiseATvisuals.at

HOFFMANN, David A 109

HOFFMANN, Gerwin Peter AZ 4,27,29,30,38,39,GeschenkSterz 1

HOFFMANN, Hubert A 17

HOFFMANN-AXTHELM, Thea Z 103

HOFMANN, Susanne A 83,89

HOFSTÄDTER, Lina A 34,40,45 infoATlina-hofstaedter.at

HOGGERL, Christian Z 39

HOISS, Peter F 102 pjamoebeAThotmail.com

HOLL, Adolf A 27,31,45,54

HOLLEIS †, Erna A 66,76,81,89,99

HOLLER †, Franz A 14

HOLLERER, Christine E. A 82 christine.hollererATaon.at

HOLLERER, Johann Z 19

HOLLIGER, Christine A 55

HOLLOWAY, Evelyn A 34,35 evelyn.hollowayATchello.at

HOLM, Gundi (ehem. Gundi Herzog) A 11 holmATaon.at

HOLM, Kare Nino Z 8,11,23,24,25 nino.holmATaon.at

HOLPFER, Barbara A 83 barbara.holpferATutanet.at

HOLZACH †, Michael A 20

HOLZER, Erwin A 14,16,24,81,84 muerzer.holzerATnetway.at

HOLZER, Franz A 14,22,29,31,38,45,52,54,58,60,81,84,92,97 franz.holzerATtugraz.at

HOLZER, Franz A 89a,90

HOLZINGER, Lutz A 45,78,84

HOLZINGER, Wolfgang A 78

HOLZNER, Armin Z 26

HOPFFER, David A 71

HOPFFER, Jose Luis A 71

HORACEK, Rudolf Z 23

HORST, Claire A 103 clairehorstATgmx.de www.claire-horst.de

HORWATITSCH, Bernhard A 92,95,99,107,109 horwatitschATgmx.at www.horwatitsch.de www.klivuskante.de www.literaturprojekt.com

HOSA, Bernhard Z 84,89

HOTSCHNIG, Alois A 38,41,45,100 alois.hotschnigATutanet.at

HOUDEK-SEELOS, Renate Z 104 houdek-seelosATaon.at

HRADIL, Eva Z 83 eva_hradilAThotmail.com

HRDLICKA, Alfred Z 29,30

HUBER, Andreas A 22

HUBER, C. H. A 109 c.h.huberATceha.me www.ceha.me

HUBER, Monika Z 62

HUBER, Naomi A 81

HUBER, Roman A 90

HUBER, Timo AF 95 timo.huberATvienna.at

HUBMER, Hansi Z 103 huhaATgmx.at www.hansihubmer.at

HÜBSCH †, Hadayatullah A 97,103 www.hadayatullah.de

HÜBNER, Klaus A 32,64 Textator.9ATgmx.de

HÜTTENEGGER, Bernhard A 8,15,25,34,38,40,45,49,66,78,83,89,92,97,100

HÜTTERER †, Franz A 101

HUSSEL, Christian A 90 HuxhuATaol.com

HUTH, Eilfried AFZ 5,100,106 eilfried.huthATaon.at

HUTZINGER, Christian Z 59

HYNER, Stefan Ü 88

IMHOF, Sabine A 92,97

IPSIROGLU, Osman-Sevket A 15

ISAK, Karl A 89a,90

ISAK, Robert Z 8,9,12

ITTEN, Beat O. Z 58

24.1.17/A-I/Sterz 111